Надання учбових відпусток: підтвердні документи

Випуск №7-8 (липень-серпень, 2019)

 

Марина КОСТЕНКО,

адвокат АО «Адвокатська фірма «Єфімов та партнери»

 

Надання учбових відпусток: підтвердні документиБагато працівників поєднують навчання з роботою, починаючи працювати ще не закінчивши навчальний заклад. При цьому, такі працівники не звільняються від обов’язку здавати іспити, заліки, лабораторні роботи тощо. Саме для того, щоб працівники могли поєднувати навчання з роботою законодавством передбачено право працівника на отримання додаткової відпустки у зв’язку з навчанням. Отже, розглянемо, яким саме працівникам роботодавець зобов’язаний надати таку відпустку і які документи для цього потрібні.

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП)

Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі – Закон № 504)

 

Так, у Конвенції Міжнародної організації праці «Про оплачувані учбові відпустки» від 24 червня 1974 р. № 140, ратифікованій Україною 26 вересня 2002 р., закріплено, що беручи до уваги статтю 26 Загальної декларації прав людини, яка проголошує право кожної людини на освіту, а також положення, які містяться в існуючих міжнародних трудових рекомендаціях щодо професійної підготовки та захисту представників працівників і стосуються тимчасового звільнення працівників з роботи або надання їм вільного часу для участі в програмах освіти чи підготовки, зважаючи, що необхідність постійного процесу освіти й підготовки, зумовлена науково-технічним прогресом, структурою економічних і соціальних відносин, які змінюються, потребує відповідного регулювання учбових відпусток для одержання освіти та підготовки з тим, щоб вони відповідали новим сподіванням, потребам і цілям соціального, економічного, технічного і культурного характеру, вважаючи, що учбові оплачувані відпустки повинні розглядатися як один із заходів задоволення реальних потреб кожного працівника в сучасному суспільстві та в межах політики постійного процесу освіти і підготовки, яка повинна здійснюватися безперервно та ефективно, прийнято (встановлено) пропозиції про оплачувані учбові відпустки.

 

Оплачувана учбова відпустка – відпустка, яка надається працівникові з метою навчання на визначений період у робочий час із виплатою відповідної грошової допомоги.

 

Стаття 2 Конвенції закріплює, що кожний член Організації розробляє та здійснює політику, що сприяє методами, які відповідають національним умовам і практиці й у разі потреби поетапно, наданню оплачуваних учбових відпусток для цілей:

• професійної підготовки на будь-якому рівні;

• загальної, соціальної або цивільної освіти;

• профспілкового навчання.

 

У національному законодавстві закріплено, що працівникам, які проходять виробниче навчання або навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, власник або уповноважений ним орган повинен створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням (ст. 202 КЗпП). Безпосередньо право на додаткові відпустки у зв’язку з навчанням визначене у ст. 211, 213-216 КЗпП, ст. 13-151 Закону № 504.

Перед тим, як надавати відпустку, роботодавець повинен визначити категорії працівників, яким така відпустка гарантована, та умови її надання.

 

Так, додаткова оплачувана відпустка повинна надаватися:

1. Працівникам, для яких підприємство є (ст. 217 КЗпП).

Відповідно, відсутні підстави для надання такої відпустки працівникам, які працюють за сумісництвом. Але такі працівники мають право на відпустку без збереження заробітної плати (за бажанням працівника така відпустка надається в обов’язковому порядку відповідно до ст. 25 Закону № 504), така позиція підтверджується і Листом Мінсоцполітики від 12 вересня 2016 р. № 1294/13/84.

 

Для надання навчальної оплачуваної відпустки, підприємство повинно бути не тільки основним місцем роботи для працівника, але й такий працівник  повинен навчатися без відриву від виробництва (ст. 212 КЗпП).

 

2. Працівникам, які  навчаються

Відразу зазначимо, що ця вимога поширюється тільки на працівників, які навчаються в професійно-технічних навчальних закладах, вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, та не поширюються на працівників, які навчаються в середніх навчальних закладах.

Відповідно до листів Мінсоцполітики від 28 грудня 2013 р. № 563/13/116-13, від 2 січня 2013 р. № 2/13/116-13 документом, який підтверджує успішне навчання працівника, є довідка-виклик, видана закладом освіти (форму та зміст такої довідки проаналізовано нижче).

 

Працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, надається відпустка без збереження заробітної плати.

 

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва на підготовчих відділеннях при вищих навчальних закладах, у період навчального року надається, за їх бажанням, один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати. Для складання випускних іспитів їм надається додаткова відпустка без збереження заробітної плати (ст. 214 КЗпП, ст. 25 Закону № 504).

 

3. Працівникам, які навчаються у визначених законом

Для отримання додаткової оплачуваної відпустки, працівник повинен навчатися в одному з визначених законом закладах освіти:

• У середньому навчальному закладі (ст. 211 КЗпП України, ст. 13 Закону № 504). При цьому працівник повинен навчатися на очній, заочній формі навчання й екстернаті. Зазначимо, що цю відпустку, на відміну від інших навчальних відпусток, надають незалежно від успішності навчання працівника.

...придбати повний випуск →