ПЕРЕДАЧА ПРАВА ПІДПИСУ: кому і як?

Випуск №2 (лютий, 2018)

 

 

Марина КОСТЕНКО,

адвокат АО «Адвокатська фірма «Єфімов та партнери»

 

Надання права підпису документів — один із видів делегування повноважень, наданих директорові законодавчими актами та внутрішніми нормативними документами (статутом, положенням). Розглянемо як документально закріпити передачу права підпису іншим посадовим особам на період відсутності директора

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Цивільний кодекс України (далі — ЦКУ)

Господарський кодекс України (далі — ГКУ)

Податковий кодекс України (далі — ПКУ)

 

По-перше, потрібно визначити статус директора, вид правовідносин між директором і учасником (-ами) підприємства.

 

Так, статтею 92 ЦКУ визначено, що юридична особа набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом.

 

Відповідно до статті 99 ЦКУ загальні збори товариства своїм рішенням створюють виконавчий орган та встановлюють його компетенцію і склад. Виконавчий орган товариства може складатися з однієї або кількох осіб. Виконавчий орган, що складається з кількох осіб, приймає рішення в порядку, встановленому абзацом першим частини другої статті 98 ЦКУ. Повноваження члена виконавчого органу можуть бути в будь-який час припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

 

Статтею 65 ГКУ закріплено, що управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна й участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів. Для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) або уповноважений ним орган призначає (обирає) керівника підприємства. У разі найму керівника підприємства з ним укладається договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права, обов’язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.

 

Керівник підприємства без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами.

 

Передача повноважень

Директор підприємства має особливий статус порівняно з іншими працівниками, оскільки правовідносини з ним мають подвійний характер — корпоративні та трудові. Першочерговими, основоположними є корпоративні правовідносини, які полягають у тому, що власники обирають директора для представлення їх інтересів, здійснення прав власників, уповноважують директора діяти від імені підприємства, представляти його інтереси. Ці правовідносини оформлюються рішенням власників (наприклад, протокол загальних зборів учасників), та установчими документами товариства, в яких власники визначають конкретний обсяг повноважень директора, можуть установлювати обмеження на здійснення таких повноважень (наприклад, певний вид правочинів, або правочини на певну суму директор має право здійснювати лише після отримання погодження власників на їх здійснення).

 

На підставі рішення власників про обрання директора з ним укладається трудовий договір (контракт), на підставі чого і виникають трудові відносини, а отже і обов’язки, відповідальність такого директора.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Питання про передачу всіх (частини) своїх повноважень директор може вирішувати лише в межах, визначених власниками такого підприємства — а саме, відповідно до умов, визначених установчими документами.

 

Наприклад, установчими документами може бути визначено, що перед тим як піти у відпустку директор зобов’язаний погодити із заступником директора, головним бухгалтером, будь-яким іншим працівником питання тимчасового покладення своїх обов’язків на будь-кого з них, та оформити вказане рішення відповідним наказом.

 

Якщо установчими документами не визначено повноваження директора щодо передачі його обов’язків іншому працівнику на час відпустки, то це питання підлягає вирішенню власниками підприємства шляхом оформлення відповідного рішення (наприклад, протоколу загальних зборів учасників), в якому буде визначено, на який період, на якого працівника та виконання яких саме обов’язків покладається. При цьому також потрібно зазначити, що покладання обов’язків тимчасово відсутнього директора відбувається без звільнення від виконання основних обов’язків за посадою, та визначити право підпису яких документів надається (з правом підпису всіх фінансових документів, бухгалтерської, податкової звітності тощо). Також має бути визначений розмір доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього директора відповідно до статті 105 КЗпП.

 

Виконання обов’язків тимчасово відсутнього директора не відображається в табелі обліку використання робочого часу, оскільки здійснюється протягом робочого часу поряд із виконанням обов’язків за основною посадою. Записи про виконання таких обов’язків до трудової книжки й особової картки № П-2 також не вносяться. Виконання обов’язків іншим працівником припиняється в день виходу на роботу працівника, обов’язки якого виконувалися.

 

Підписання фінансових документів

Відповідно до підпункту 48.5.1 пункту 48.5 статті 48 ПКУ податкова декларація повинна бути підписана керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до контролюючого органу. У разі ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником.

 

Відповідно до пунктів 9.2, 9.3 наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів» від 9 грудня 2011 року № 1588 у разі виникнення змін у даних або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік згідно з цим Порядком, крім змін, які вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР), та змін, про які платник податків повідомив за основним місцем обліку, платник податків зобов’язаний протягом 10 календарних днів із дня внесення змін до зазначених документів подати до контролюючого органу уточнені документи в такому самому порядку, як і при взятті на облік. Додаткова реєстраційна заява за формами № 1-ОПП, № 5-ОПП подається з позначкою «Зміни» або за формою № 1-РПП — з позначкою «Перереєстрація, зміни».

 

...читати далі →