Посадові (робочі) інструкції і положення про структурний підрозділ: чи є зв’язок?

Випуск №9 (вересень, 2018)

 

 

АТECТAЦІЯ POБOЧИХ МІCЦЬ ЗA УМOВAМИ ПPAЦІ: порядок проведення та відповідальність роботодавцівOлeкcaндp НOCІКOВ,

пpoвідний нaукoвий cпівpoбітник НДІ пpaці і зaйнятocті

нaceлeння Мінcoцпoлітики Укpaїни і НAН Укpaїни, кaнд. coц. н.

 

Основними документами, що регламентують сферу компетенції працівника чи групи працівників, об'єднаних в окремий структурний підрозділ, є посадові (робочі) інструкції та положення про структурні підрозділи. Ці документи повинні відповідати основним вимогам щодо їх структури і змісту, тобто охоплювати коло питань, пов'язаних зі статусом, правами, обов'язками, функціями конкретного підрозділу чи працівника

 

Підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо). Функції, права та обов'язки структурних підрозділів підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку, визначеному статутом підприємства або іншими установчими документами (ст. 64 Господарського кодексу України).

 

Отже, підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, закріплює документарно функції підрозділів, штатний розпис, а також установлює правовідносини із працівниками. При цьому роботодавець пiд час прийняття на роботу працівника пропонує йому виконання робіт за посадою (професією) вiдповiдної категорії (розряду), передбаченою у штатному розписі підприємства.

 

На основі квалiфiкацiйних характеристик посад працiвникiв та особливостей штатного розпису для їхнього розмежування через чітке визначення конкретних функціональних обов’язкiв, якi мають виконувати певні працівники, роботодавець розробляє та затверджує посадові інструкції. Наявність цих локальних правових документів є обов'язковим елементом на будь-яких підприємствах, в установах, органiзацiях.

 

Посадові iнструкцiї регулюють органiзацiйно-правовий статус працiвникiв i визначають їхні конкретні завдання та обов’язки, права, повноваження, вiдповiдальнiсть, знання та квалiфiкацiю, потрiбнi для забезпечення ефективної роботи.

 

Посадова iнструкцiя — первинний кадровий документ, який має юридичну силу та сприяє правовому захисту на пiдприємствi, в установі, організації.

Положення про структурний підрозділ — організаційно-розпорядчий акт, який установлює завдання, функції, права, відповідальність і організацію роботи структурних підрозділів, відділів, секторів підприємства (установи, організації).

 

Посадові інструкції складаються для працівників усіх посад, що зазначені у штатному розписі; виняток можуть становити окремі керівники, правове положення яких визначено в статуті (положенні, трудовому договорі або контракті) суб’єкта господарювання або відповідного підрозділу, де зазначено основні завдання, обов'язки, права і відповідальність за виконання покладених на них функцій.

 

Разом з трудовим договором посадова інструкція використовується під час вирішення конфліктних ситуацій (спорів) між керівництвом підприємства та інженерно-технічним працівником.

 

Розробка посадової інструкції зазвичай покладається на керівника відповідного підрозділу, узгоджується з відділом управління персоналом (кадровою службою) та юрисконсультом.

 

Посадові інструкції після їх затвердження керівником суб’єкта господарювання або за дорученням його заступниками, доводяться під розпис.

 

Зміни, доповнення до посадових інструкцій можуть бути внесені лише на підставі наказу керівника суб’єкта господарювання за згодою працівника.

 

...придбати повний випуск →