Працівники лабораторій: основні посади

Випуск №1 (січень, 2019)

 

Працівники лабораторій: основні посадиКЛИМЕНКО Олександр,

старший науковий співробітник відділу наукового забезпечення питань економіки праці
та розвитку професійно-класифікаційної сфери ДУ НДІ соціально-трудових відносин Мінсоцполітики України

 

Серед персоналу лабораторій є працівники різних професій, яких зрештою можна об’єднати в одну умовну професійну групу — «Працівники лабораторій» або «Лаборанти». Назви їх посад розрізняють відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) та Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП)

 

Поняття «лабораторія» (від лат. laboratorium, laboro — працюю) має два основні тлумачення:

• спеціально обладнане та устатковане приладами, машинами, пристроями, мережами приміщення для наукових досліджень, навчальних робіт, контрольних аналізів та випробувань;

• установа або її відділ, що провадить експериментальну науково-дослідну та навчальну роботу;

 

Отже, поняття «лабораторія» не пов'язано лише з якоюсь однією галуззю економіки або науки. Тому на практиці лабораторії є у різних сферах, а їх працівники можуть належати до різних професійних угруповань, що потребує від них відповідних знань як в галузі гуманітарних наук, так і технічних.

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ЛАБОРАТОРІЙ

Відповідно до різних критеріїв класифікації лабораторії можна розрізняти за ознаками (таблиця 1).

 

Таблиця 1

Класифікація лабораторій за різними ознаками

Критерії (ознаки) класифікації

Класифікаційні одиниці (групи)

Залежно від організаційної (функціональної) самостійності та підпорядкованості

Самостійні організаційні одиниці, що фактично є самостійними підприємствами, іноді достатньо крупними та зі складної організаційною структурою (очолюють перші керівники підприємств) або

Структурні підрозділи у складі окремих підприємств, які спеціалізуються на відповідних видах діяльності (очолюють керівники структурних підрозділів)

Вид діяльності

Вимірювальні, випробувальні, калібрувальні, дослідні тощо лабораторії

Професійна складність робіт, що виконуються

Лабораторії із рутинними роботами із застосуванням стандартних методів, зі складними роботами з використанням нестандартних методів, в тому числі самостійно розроблених тощо

Об'єкти, на які спрямована діяльність лабораторій

Лабораторії, діяльність яких спрямована на вимірювальні засоби (інструменти, устаткування, стандартні зразки), предмети (матеріальні об'єкти, сировина, товари тощо) та їх якості (сипучість, теплова стабільність, зміст окремих елементів тощо); фізичні, хімічні або інші величини при вимірюванні (витрати, температура, вологість) тощо

Сфери застосування результатів діяльності лабораторії

Лабораторії, результати діяльності яких застосовуються у відповідних видах економічної діяльності (енергетика, охорона здоров'я, освіта, водне господарство, охорона навколишнього середовища тощо), виробничих галузях (харчова промисловість, автомобільна промисловість, нафтогазова промисловість тощо), на окремих підприємствах тощо

Залежність від можливості визнання результатів діяльності лабораторії, в тому числі різними сторонніми підприємствами

Лабораторії акредитовані та неакредитовані

Залежність від певних НПА, які регулюють діяльність лабораторій

Наприклад, лабораторії, які є «органами з оцінки відповідності» згідно із Законом України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» від 17 травня 2001 року № 2407-III (далі — Закон № 2407), у тому числі випробувальні та калібрувальні лабораторії

 

Кадровикам, які мають справу з працівниками різних лабораторій, насамперед тих, діяльність яких регулюється спеціальними нормативно-правовими документами, слід ураховувати специфіку відповідного персоналу. Наприклад, кадровикам, які мають справу з персоналом акредитованих лабораторій (або лабораторій, які планується зробити «акредитованими» у майбутньому), а також з персоналом, що бере участь у здійсненні процесу акредитації, слід звернути увагу на те, що Закон № 2407 містить і деякі положення, що безпосередньо стосуються роботи з таким персоналом:

 

ЦЕНТРАЛЬНІ ЗАВОДСЬКІ ЛАБОРАТОРІЇ

Залежно від специфіки діяльності лабораторії можуть мати різні назви. Наприклад, на великих виробничих підприємствах часто утворюються так звані центральні заводські лабораторії, до складу яких можуть входити інші лабораторії залежно від специфіки окремого підприємства (наприклад, хімічна, електротехнічна, металографічна, санітарна, радіоактивних ізотопів тощо).

 

Серед основних функцій центральної заводської лабораторії, які надають у тому числі й загальну уяву про професійні категорії її працівників, можна навести такі:

Виконання дослідницьких робіт, сприяючих технічного розвитку підприємства

Контроль якості сировини та матеріалів, які постачаються на підприємство

Проведення дослідницьких робіт щодо використання нових матеріалів у проектованих видах продукції

Участь у роботі із проектування та впровадження у виробництво нової техніки і технології

Розробка та дослідження нових методів визначення якості сировини, матеріалів та продукції

Дослідження у галузі промислової санітарії

Дослідження щодо можливості використання на виробництві досягнень у різних галузях науки та техніки (електроніки, хімії, інформаційних технологій тощо)

Упровадження сучасних засобів і методів вимірювань, контроль за станом відповідного устаткування та інструментів

Визначення економічної ефективності від упровадження нових матеріалів або технологічних процесів, що розробляються лабораторією

Розробка інструкцій щодо використання нових видів матеріалів у виробництві

Складання технічних висновків і надання допомоги раціоналізаторам і винахідникам на підприємстві при упровадженні їх пропозицій і винаходів на виробництві

 

ПРОФЕСІЙНІ НАЗВИ РОБІТ

У зв'язку з великим різноманіттям різних видів лабораторій при доборі потрібної назви з КП у процесі розробки штатного розпису слід обов'язково звертати увагу не лише на професійні назви робіт, але й на назви професійних угруповань, до яких вони належать. Вони можуть надати повнішу інформацію щодо видів економічної діяльності, де застосовуються відповідні посади, та про інші специфічні характеристики окремих професій (таблиця 2).

 

...придбати повний випуск →