Працівники соціальної сфери на підприємстві

Випуск №2 (лютий, 2019)

 

Працівники соціальної сфери на підприємствіКЛИМЕНКО Олександр,

старший науковий співробітник відділу наукового забезпечення питань економіки праці
та розвитку професійно-класифікаційної сфери ДУ НДІ соціально-трудових відносин Мінсоцполітики України

 

На багатьох підприємствах, особливо тих, які активно співпрацюють із зарубіжними партнерами, доводиться все частіше вирішувати питання так званої «соціальної (корпоративної) відповідальності підприємств (бізнесу)». А отже, можуть бути потрібні відповідні фахівці, які б спеціалізувалися на соціальній роботі

 

Коли на підприємстві значну увагу приділяють вирішенню різних питань соціального характеру, може виникнути потреба у створенні відповідного структурного підрозділу. Найчастіше у таких випадках утворюється відділ соціального розвитку, працівники якого, як і всі інші, мають працювати на посадах, які відповідають Класифікатору професій (далі — КП), а їх посадові інструкції мають розроблюватися на основі відповідних кваліфікаційних характеристик.

 

На цей час КП містить професійну назву роботи «Начальник відділу соціального розвитку» з кодом 1232, яку і слід використовувати під час утворення назви посади керівника зазначеного структурного підрозділу. Кваліфікаційна характеристика цієї посади міститься у Випуску 1 «Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП) (приклад 1).

 

ПРИКЛАД 1

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Кваліфікаційні вимоги. Другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи з управління трудовим колективом — не менше 2 років.

 

Завдання та обов'язки (серед іншого). Здійснює керівництво соціологічною роботою на підприємстві, спрямованою на формування стабільних трудових колективів, розвиток організаційної культури, використання соціально-психологічних факторів трудової мотивації працівників, підвищення їх соціальної і творчої активності, задоволення працею з метою максимального розвитку і використання трудового потенціалу кожного працівника. Забезпечує розроблення і реалізацію цільових програм і планів соціального розвитку на основі соціальних прогнозів і моделювання соціальних процесів, згідно зовнішніх і внутрішніх факторів розвитку. Проводить роботу зі стабілізації трудових колективів, удосконалення соціальної структури персоналу, його демографічного і професійно-кваліфікаційного складу, організовує підготовку пропозицій з регулювання чисельності працівників, укріплення дисципліни і організованості, утворення і підтримання нормального психологічного клімату в колективі, оптимальних міжособистісних і міжгрупових зв'язків, з адаптації знов прийнятих робітників. Організовує вивчення умов і складу праці і їх вплив на задоволеність працею, особливо молоді, розроблення заходів з поліпшення ергономічних, санітарно-гігієнічних умов праці, забезпечення охорони праці і безпеки працівників, соціально-психологічного забезпечення впровадження процесу освоєння нових видів складного обладнання, скорочення тяжкої і малокваліфікованої ручної праці, підвищення престижності і культури праці тощо.

 

Крім цього, КП містить низку інших професійних назв робіт, які пов'язані із соціальною сферою, що можуть використовуватися для утворення назв посад у відділі соціального розвитку підприємства та/або застосовуватися у спеціалізованих установах (організаціях) сфери соціального захисту (державних, комунальних, приватних), наприклад:

Код КП

Професійна назва роботи

1210.1

Керівник (директор) установи (закладу) соціального захисту населення

1229.3

Головний державний соціальний інспектор

1229.7

Начальник центру (психологічного забезпечення, соціально-трудової реабілітації дорослих, з надання соціальних послуг тощо)

1232

Начальник відділу соціального розвитку

1483

Менеджер (управитель) у соціальній сфері (приклад 2)

1496

Менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності (приклад 2)

2340

Викладач із соціальної педагогіки

2340

Вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю

2340

Педагог соціальний

2412.2

Експерт з регулювання соціально-трудових відносин

2412.2

Експерт із соціальної відповідальності

2419.3

Державний соціальний інспектор

2442.2

Соціальний патолог

2446.1

Молодший науковий співробітник (соціальний захист населення)

2446.1

Науковий співробітник (соціальний захист населення)

2446.1

Науковий співробітник-консультант (соціальний захист населення)

2446.2

Соціальний аудитор

2446.2

Соціальний працівник (приклад 4)

2446.2

Фахівець із соціальної допомоги вдома

2446.2

Фахівець із соціальної роботи

2446.2

Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування (приклад 3)

3330

Асистент викладача із соціальної педагогіки

3340

Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми з інвалідністю

3443

Інспектор з соціальної допомоги

3460

Соціальний працівник (допоміжний персонал) (приклад 5)

5133

Соціальний робітник (приклад 6)

 

...придбати повний випуск →