Штатний розпис підприємства: що обов’язкове до виконання, а що — ні

Випуск №9 (вересень, 2018)

 

 

Штатний розпис підприємства: що обов’язкове до виконання, а що — ніОльга СТАХІВ,

канд. екон. наук, менеджер з персоналу ТОВ «ІНТЕРФОМ»

 

• Як оформити складання штатного розпису?

• Чому в штатному розписі треба проставляти коди за КП?

• Чи потрібно зазначати у штатному розписі посадові оклади?

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Господарський кодекс України (далі — ГКУ)

Кодекс законів про працю України

(далі — КЗпП)

Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР

(далі — Закон № 108)

Класифікатор професій ДК 003:2010 (далі — КП)

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

(далі — ДКХПП)

Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 (далі — Порядок № 228)

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» від 28 січня 2002 року № 57 (далі — Наказ № 57)

Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту населення України від 29 липня 1993 року № 58 (далі — Інструкція № 58)

Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року № 286 (далі — Інструкція № 286)

Типова форма первинного обліку № П-2 «Особова картка працівника», затверджена наказом Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25 грудня 2009 року № 495/656 (далі — картка П-2)

 

Організаційно-розпорядчий документ — вид письмового документа, в якому фіксують рішення адміністративних і організаційних питань, а також питань управління, взаємодії, забезпечення і регулювання діяльності органів влади, установ, підприємств, організацій, їх підрозділів і посадових осіб.

 

ВАЖЛИВІСТЬ ШТАТНОГО РОЗПИСУ

У частині 3 статті 64 ГКУ зазначено: «Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис». На відміну від державних установ, для яких типова форма штатного розпису затверджена (абзац третій пункту 28 Порядку № 228, Наказ № 57), нормативно-правових актів, які б безпосередньо регулювали зміст, форму, порядок складання та затвердження цього документу для підприємств, не існує. Проте є нормативні документи, які опосередковано вимагають як наявність самого штатного розпису, так і певних обов’язкових положень щодо його змісту.

Насамперед такі вимоги прописано в КЗпП.

 

ОФОРМИТЬ КАК НА С. 35 КЛ № 2, 2017

ПРАВОВА НОРМА

НАГАДАЄ ВАМ

КЗпП

Частина четверта

статті 36

У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи роботодавця можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40)

Пункт 1

статті 40

Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані роботодавцем лише у випадках змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників

Частина перша

статті 42

При скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці

Частина перша

статті 48

Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи понад 5 днів. Трудові книжки ведуться також на позаштатних працівників за умови, якщо вони підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, які проходять стажування на підприємстві, в установі, організації

Частина друга

статті 494

Ліквідація, реорганізація підприємств, зміна форм власності або часткове зупинення виробництва, що тягнуть за собою скорочення чисельності або штату працівників, погіршення умов праці, можуть здійснюватися тільки після завчасного надання професійним спілкам інформації з цього питання, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про строки проведення звільнення. Роботодавець не пізніше 3 місяців з часу прийняття рішення проводить консультації з професійними спілками про заходи щодо запобігання звільненню чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом'якшення несприятливих наслідків будь-якого звільнення

 

Облік штатних працівників регулює Інструкція № 258. Виконання цієї інструкції поширюється на всіх юридичних осіб, їхні філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, а також на фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю.

 

Не може бути правомірним скорочення чисельності і штату працівників, якщо на підприємстві немає організаційно-розпорядчого документу, в якому визначено штат і чисельність.

Не можна виконати Інструкцію № 258 без організаційно-розпорядчого документу, в якому визначені штат і чисельність.

 

...придбати повний випуск →