Складаємо колективну угоду: на що звернути увагу

Випуск №9 (вересень, 2018)

 

 

Складаємо колективну угоду: на що звернути увагуНаталія ПАНЧЕНКО,

експерт з кадрових питань

 

На підприємствах, в установах та організаціях створюються внутрішні документи, одним з яких є колективна угода. В документі потрібно враховувати низку важливих моментів, задля уникнення непередбачуваних моментів та непорозумінь у трудовому процесі. Про роль колективної угоди, етапи її укладання та інші питання, що пов’язані з цим документом — далі у статті

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП)

Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 року № 3356-ХІІ (далі — Закон № 3356)

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року № 1045-ХІV (далі — Закон № 1045)

 

Під час прийому на роботу роботодавець запропонує підписати низку документів для належного оформлення працівника на новому робочому місці. Колективна угода — один із документів, на підставі якого регулюються відносини у сфері праці. Цей документ має локальний характер, норми якого поширюються на осіб, які цю угоду підписали або внесені у тексті.

 

Законом № 3356 визначено правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод з метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і роботодавців. Відповідно до абзацу першого листа Мінпраці «Щодо обов’язковості укладення колективного договору на підприємстві» від 7 квітня 2006 року № 2411/0/14-08/18 колективна угода укладається на добровільній основі, що відповідає нормам Конвенцій Міжнародної організації праці, які ратифіковані Україною (№ 98 (993_004) «Про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів», № 154 (993_006) «Про сприяння колективним переговорам»).

 

Законодавством України передбачена можливість розробки та затвердження колективної угоди, що регулюватиме трудові правовідносини, зокрема, надання соціальних гарантій для працівників, оплати праці, охорони праці, здоров’я працівників тощо.

 

Сторони колективної угоди — сторони соціального діалогу, склад яких визначається відповідно до законодавства про соціальний діалог, які мають право на ведення та укладання колективних угод.

 

Відповідно до частини 2 статті 6 Закону, не допускається ведення переговорів та укладення колективних договорів і угод від імені працівників організаціями або органами, які створені чи фінансуються роботодавцями, політичними партіями.

 

Законодавством визначена сфера укладання колективних угод.

Угоди, відповідно до частини 3 статті 2 Закону № 3356, укладаються на рівнях, що чітко визначені законодавчою базою:

Рівень укладання

Основа укладання

Назва угоди

Норма Закону № 3356

національний (державний)

двостороння, тристороння

генеральна

Частина 3 статті 3

галузевий

галузева (міжгалузева)

територіальний (регіональний)

територіальна

 

Відповідно до статті 1 Закону № 3356 колективна угода укладається на основі чинного законодавства, прийнятої сторонами, що підготували та підписали таку угоду з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, узгодження інтересів працівників та роботодавця.

 

ЕТАПИ УКЛАДЕННЯ КОЛЕКТИВНОЇ УГОДИ

Назва етапу

Особливості етапу укладення

колективної угоди

Норма Закону № 3356

Колективні переговори

Передують укладенню колективної угоди.

Будь-яка із сторін не раніш як за 3 місяці до закінчення строку дії колективної угоди або у строки, визначені цим документом, письмово повідомляє інші сторони про початок переговорів.

Друга сторона протягом 7 днів повинна розпочати переговори

Стаття 10

Створення робочої комісії

Для ведення переговорів і підготовки проектів колективної угоди, утворюється робоча комісія. До її складу входять представники сторін колективної угоди. Склад цієї комісії визначається сторонами

Ведення переговорів

Порядок ведення переговорів з питань розробки, укладення або внесення змін до колективної угоди, визначається сторонами та оформляється відповідним протоколом. Сторони можуть переривати переговори з метою проведення консультацій, експертиз, отримання необхідних даних для вироблення відповідних рішень і пошуку компромісів. Сторони колективних переговорів зобов'язані надавати учасникам переговорів всю необхідну інформацію щодо змісту колективної угоди. Учасники переговорів не мають права розголошувати дані, що є державною або комерційною таємницею та підписують відповідні зобов'язання

Підготовка проекту колективної угоди

Робоча комісія готує проект колективної угоди з урахуванням пропозицій, що надійшли від працівників, трудових колективів галузей, регіонів, громадських організацій. Після врахування всіх пропозицій, приймається відповідне рішення, що оформляється протоколом

Вирішення розбіжностей

Використовуються примирні процедури, якщо в ході переговорів сторони не дійшли згоди з незалежних від них причин, то складається протокол розбіжностей, до якого вносяться остаточно сформульовані пропозиції сторін про заходи, необхідні для усунення цих причин, а також про строки відновлення переговорів

Стаття 11

Створення примирної комісії необхідності

(у разі потреби)

Примирна комісія формується зі складу робочої комісії. Протягом 3 днів після складання протоколу розбіжностей, сторони проводять консультації. У разі недосягнення згоди звертаються до посередника, обраного сторонами

Розгляд протоколу розбіжностей

Примирна комісія або посередник у термін до 7 днів розглядає протокол розбіжностей. Після розгляду виносить рекомендації щодо суті спору

Проведення страйків

Якщо між сторонами не досягнута домовленість після розгляду протоколу розбіжностей, допускається організація та проведення страйків у порядку, що не суперечить законодавству України.

Для підтримки своїх вимог під час проведення переговорів щодо розробки, укладення чи зміни колективної угоди, інші уповноважені працівниками органи можуть проводити в установленому порядку збори, мітинги, пікетування, демонстрації

Обговорення проекту

Обговорення проходить у трудовому колективі та виноситься на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу.

Якщо збори (конференція) трудового колективу відхилили проект (окремі положення), то сторони відновлюють переговори для пошуку необхідного рішення, але не більше чим 10 днів. Після цього проект в цілому виноситься на розгляд зборів (конференції) трудового колективу

Стаття 13

Схвалення проекту

Після схвалення проекту колективного договору загальними зборами (конференцією) трудового колективу він підписується уповноваженими представниками сторін не пізніш як через 5 днів з моменту його схвалення, якщо інше не встановлено зборами (конференцією) трудового колективу.

Угода (генеральна, галузева (міжгалузева), територіальна) підписується уповноваженими представниками сторін не пізніш як через 10 днів після завершення колективних переговорів

 

У статті 9 Закону № 3356 вказано, що колективна угода підлягає публікації у засобах масової інформації, у томі числі для забезпечення текстом угоди суб’єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які цю угоду підписали.

 

Особи, які беруть участь у переговорах як представники сторін, а також спеціалісти, запрошені для участі в роботі комісій, на період переговорів та підготовки проекту звільняються від основної роботи. Для таких працівників, законодавством передбачені додаткові гарантії, пов’язані з трудовим законодавством. Перелік гарантій передбачено статтею 12 Закону № 3356:

• збереження середньої заробітної плати;

• час, який працівник витратив на проведення переговорів, включається до трудового стажу;

• витрати, пов'язані з участю у переговорах, підготовці проекту, компенсуються в порядку, передбаченому законодавством про працю, колективною угодою.

 

ЗМІСТ КОЛЕКТИВНОЇ УГОДИ

Угода на національному рівні регулює основні принципи та норми реалізації соціально-економічної політики та трудових відносин щодо:

гарантій праці і забезпечення продуктивної зайнятості

мінімальних соціальних гарантій оплати праці і доходів всіх груп і верств населення, які забезпечували б достатній рівень життя

розміру прожиткового мінімуму, мінімальних нормативів

соціального страхування

трудових відносин, режиму роботи та відпочинку

умов охорони праці та навколишнього природного середовища

задоволення духовних потреб населення

умов зростання фондів оплати праці та встановлення міжгалузевих співвідношень в оплаті праці

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

заборона дискримінації

 

Угоди на галузевому рівні регулюють виключно галузеві норми щодо:

нормування і оплати праці; встановлення для підприємств галузі (підгалузі) мінімальних гарантій заробітної плати відповідно до кваліфікації на основі єдиної тарифної сітки по мінімальній межі та мінімальних розмірів доплат і надбавок з урахуванням специфіки, умов праці окремих професійних груп і категорій працівників галузі (підгалузі)

встановлення мінімальних соціальних гарантій, компенсацій, пільг у сфері праці та зайнятості

трудових відносин

умов і охорони праці

житлово-побутового, медичного, культурного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку

умов зростання фондів оплати праці

встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

заборони дискримінації

 

Галузева (міжгалузева) угода не може погіршувати становище працівників порівняно з генеральною угодою.

 

СФЕРА ВПЛИВУ КОЛЕКТИВНОЇ УГОДИ

Угоди на територіальному рівні регулюють норми соціального захисту найманих працівників підприємств, включають вищі, порівняно з генеральною угодою, соціальні гарантії, компенсації, пільги. Положення генеральної, галузевої (міжгалузевої), територіальної угод діють безпосередньо і є обов'язковими для всіх суб'єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду (ч. 1 ст. 9 Закону № 3356).

 

Термін дії угоди вказується в тексті колективної угоди.

 

Колективна угода набуває чинності із дня її підписання представниками сторін або із дня, зазначеного в колективній угоді. Після закінчення строку дії документу, колективна угода продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний документ, якщо інше не передбачено угодою.

 

Колективна угода зберігає чинність у разі зміни складу, структури, найменування роботодавця, від імені якого укладено угоду. Потрібно звернути увагу, що сторони, які уклали угоду, повинні інформувати громадян через засоби масової інформації про зміни та доповнення до угоди та хід її реалізації і забезпечити розміщення тексту угоди в засобах масової інформації, відповідно до частини десятої статті 9 Закону № 3356.

 

Галузеві (міжгалузеві) і територіальні (обласні та республіканська) угоди підлягають повідомній реєстрації в установленому порядку центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики. Територіальні угоди іншого рівня — місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування. Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, а також колективних договорів затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

Умови колективної угоди, що укладена відповідно до чинного законодавства, є обов’язковою для підприємства, на які вони поширюються, та сторін, які їх уклали. Умови колективної угоди, що погіршують становище працівників, є недійсними і забороняється включати їх до тексту як колективного договору, так і колективної угоди.

 

За наявності на підприємстві кількох профспілок чи їх об'єднань або інших уповноважених трудовими колективами на представництво органів вони повинні сформувати спільний представницький орган для ведення переговорів і укладення колективної угоди.

 

Відповідно до частини четвертої статті 4 Закону № 3356, у разі недосягнення згоди у спільному представницькому органі, угода вважається укладеною, якщо її підписали представники профспілок чи їх об'єднань, до яких входить більшість найманих працівників держави, галузі, території. За наявності на національному, галузевому, територіальному рівнях кількох репрезентативних суб'єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців для ведення переговорів і укладення угоди відповідного рівня вони повинні сформувати спільний представницький орган. Ініціювати укладення угоди про утворення спільного представницького органу суб'єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців відповідного рівня може будь-який репрезентативний, відповідно до законодавства України про соціальний діалог, суб’єкт профспілкової сторони та сторони роботодавців. Спільний представницький орган сторони профспілок, роботодавців може вести переговори та укладати колективні угоди відповідного рівня за дорученням його членів (ч. 8 ст. 4 Закону № 3356).

 

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ТЕКСТУ УГОДИ

Згідно зі статтею 15 Закону № 3356, сторони або уповноважені представники, які уклали колективну угоду, проводять контроль за її виконанням. Після проведення контролю, сторони зобов’язані надавати необхідну для цього наявну інформацію.

Контроль за виконанням та дотриманням позицій угоди проводиться з певною періодичністю. Так, звітування про стан колективної угоди відбувається щорічно у строки, що вказані в колективній угоді.

 

СО СТРЕЛКОЙ

Статистичні дані про колективні угоди направляються в органи державної статистики в порядку, встановлюваному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики, на підставі статті 16 Закону № 3356.

 

ЗБЕРІГАННЯ КОЛЕКТИВНОЇ УГОДИ

На законодавчому рівні визначено строки зберігання колективної угоди, що регулюється наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів» від 12 квітня 2012 року № 578/5.

Колективні угоди підлягають зберіганню в такі строки:

Вид документу

Строк зберігання документу

Стаття наказу Мін’юсту України від 12 квітня 2012 року № 578/5

в організації, у діяльності яких створюються документи НАФ

в організації, у діяльності яких не створюються документи НАФ

Колективна угода (генеральна, галузева, регіональна), зміни та доповнення до них:

за місцем складення

постійно

до ліквідації організації

Стаття 395

в інших організаціях

до заміни новими угодами

до заміни новими угодами

Документи (протоколи, акти, звіти, доповідні записки, довідки) про перевірку виконання угод

постійно

10 років

Стаття 396

Листування про складення колективних угод, хід, підсумки їх виконання

5 років

5 років

Стаття 404

Реєстраційні журнали колективних угод

5 років

5 років

Стаття 406

 

ВІДСУТНІСТЬ КОЛЕКТИВНОЇ УГОДИ: ЧИ Є ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ?

Чи обов’язково розробляти та укладати колективну угоду? З огляду на законодавчу базу цей документ не є обов’язковим, лише Законом № 3356 затвердження та дія колективної угоди передбачена та врегульована. Однак для кращого забезпечення прав працівників її доцільно розробити та затвердити.

 

Відповідно до частини 3 статті 17 Закону № 3356, особи, які беруть участь у переговорах щодо укладання колективної угоди, підписують її, несуть відповідальність, передбачену законодавством України. Особи несуть відповідальність, якщо:

ухиляються від участі у переговорах щодо укладання

ухиляються від роботи щодо внесення змін чи доповнень до колективної угоди

порушують строки щодо початку переговорів, що визначені частиною 3 статті 10 Закону № 3356

не забезпечують роботу комісії у визначені сторонами строки

Відповідальність

Передбачена дисциплінарна відповідальність аж до звільнення. Порядок і строки накладення штрафів регламентуються Кодексом України про адміністративні правопорушення (статті 20 Закону № 3356). Сума штрафу, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення — до десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян

 

Відповідно до частини 4 статті 97 КЗпП, роботодавець чи фізична особа не має права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективними договорами.

 

...придбати повний випуск →