Стажування на підприємстві: записи в кадрову документацію та загальні правові засади

Випуск №5 (травень, 2019)

 

Стажування на підприємстві: записи в кадрову документацію та загальні правові засадиОлександр ВЛАСЕНКО,

старший науковий співробітник відділу з наукового забезпечення питань зайнятості, соціального діалогу та стандартів праці НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики та НАН України, голова профспілки працівників Інституту

 

Зазвичай, при працевлаштуванні важливо мати певний стаж роботи, якого нещодавні випускники, студенти закладів вищої освіти та учні професійно-технічних навчальних закладів не мають. Великому підприємству варто звернути увагу на талановиту студентську молодь, адже стажування може слугувати механізмом підбору майбутнього персоналу

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Закон України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 року № 5067-VI  (далі — Закон № 5067)

Порядок укладення договору про стажування студентів ВНЗ та учнів ПТНЗ на підприємствах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 року № 20 (далі — Порядок № 20)

Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затверджений постановою Кабінету Міністрів України  від 7 червня 1999 року № 992  (далі — Порядок № 992)

 

Можливість проходження стажування на підприємствах студентами закладів вищої освіти (далі — ЗВО) і учнями професійно-технічних навчальних закладів (далі — ПТНЗ) передбачена Законом № 5067. Така практика не є новою для українських навчальних закладів і роботодавців. Проте правовий статус стажистів дещо змінений порівняно з раніше чинним законодавством.

 

Так, відповідно до статті 8 Закону № 5067 кожен має право на професійне навчання, яке реалізується шляхом первинної професійної підготовки, перепідготовки, спеціалізації і підвищення кваліфікації, стажування у професійно-технічних, вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти, безпосередньо на робочих місцях на виробництві чи у сфері послуг з метою здобуття особою відповідної кваліфікації або приведення її рівня у відповідність із вимогами сучасного виробництва та сфери послуг.

 

А згідно зі статтею 29 Закону № 5067, студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, мають право проходити стажування за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених договором про стажування у вільний від навчання час.

 

Стажування належить до заходів, що сприяють отриманню молоді першого робочого місця на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання. Метою стажування є набуття досвіду з виконання професійних завдань та обов’язків, удосконалення професійних знань, умінь та навичок, вивчення та засвоєння нових технологій, техніки, набуття додаткових компетенцій.

 

Стажисти – студенти ЗВО і учні ПТНЗ, які отримали професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший фахівець», «бакалавр», «фахівець» і ті, що продовжують навчання на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, мають право стажуватися по професії (спеціальності), за якою отримується освіта, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності і господарювання, на умовах, визначених договором про стажування у вільний від навчання час (п. 2 Порядку № 20).

 

Також у пункті 4 Порядку № 20 уточнюється, що його дія не поширюється на:

• студентів ЗВО, що стажуються в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та їх апараті;

• студентів вищих медичних учбових закладів та інтернів;

• курсантів (слухачів, студентів) вищих військових учбових закладів, військових учбових підрозділів вищих учбових закладів;

• курсантів та слухачів вищих учбових закладів МВС і МНС.

 

Практична (професійно-практична) підготовка осіб, які навчаються у ЗВО та ПТНЗ, здійснюється шляхом проходження ними практики на виробництві чи у сфері послуг (на підприємствах, в установах та організаціях) згідно з укладеними навчальними закладами договорами (ст. 53 Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII, ст. 51 Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII, ст. 25 Закону України «Про професійну (професійно технічну) освіту» від 10 лютого 1998 року № 103/98-ВР).

 

 Порядок проходження виробничої практики регулюється:

• для студентів — Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року № 93;

• для учнів — Порядком № 992.

 

У навчальних планах ЗВО та ПТНЗ передбачається час для проходження студентами або учнями практики або стажування на підприємствах. Отже, в частині 1 статті 29 Закону № 5067 йдеться про студентів ЗВО або учнів ПТНЗ, які направляються ЗВО або ПТНЗ на підприємство для проходження стажування.

 

Згідно з пунктом 1 Порядку № 20 сторонами договору про стажування є студент або учень і підприємство, на якому планується стажування.

 

Відповідно до пункту 3 Порядку № 20 умови про стажування студентом на підприємстві можуть включатися в договір про підготовку кваліфікованих кадрів, якщо такий укладений між підприємством та ЗВО. В останньому випадку йдеться про стажування на підприємстві саме тими студентами, підготовка яких здійснюється за замовленням підприємства.

 

Зазначимо, що в пункті 2 Порядку № 992 передбачено укладення між ПТНЗ і підприємством договору про навчально-виробничу практику. За наявності такого договору можуть укладатися договори про стажування між учнем та підприємством.

 

Водночас, пунктом 3 Порядку № 20 передбачено, що ЗВО або ПТНЗ тільки надають інформацію студентам про можливість проходження стажування на тому або іншому підприємстві. Укладення договору між ЗВО та підприємством про стажування Порядок № 20 не вимагає.

 

Як передбачено пунктом 8 Порядку № 20, для укладення договору студент або учень надає на підприємство наступні документи:

• заяву (зразок);

• копію паспорта;

• копію документа про освіту (за наявності);

• копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

 

...придбати повний випуск →