ТРУДОВІ ПРАВА ОПІКУНІВ

Випуск №8 (серпень, 2018)

 

 

ТРУДОВІ ПРАВА ОПІКУНІВМарина КОСТЕНКО,

адвокат АО «Адвокатська фірма «Єфімов та партнери»

 

При регулюванні суспільних відносин, держава, як такий регулятор, установлює норми поведінки, що спрямовані на додатковий захист певних верств населення, що в силу визначених обставин, мають більш складне становище порівняно з іншими особами. Так, певні гарантії при реалізації трудових прав надано опікунам та піклувальникам

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Сімейний кодекс України (далі — СКУ)

Цивільний кодекс України (далі — ЦКУ)

Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП)

Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 (далі — Порядок № 866)

 

ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ ОПІКУНА (ПІКЛУВАЛЬНИКА)

Статтею 243 СКУ та статтями 58, 59 ЦКУ визначено, що опіка, піклування встановлюється над дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування.

 

Опіка (піклування) над дитиною встановлюється органом опіки та піклування, а також судом у випадках, передбачених ЦКУ. Детальний порядок реалізації призначення, звільнення опікуна (піклувальника) органом опіки та піклування визначено Порядком № 866.

Законодавством визначено два органи, які уповноважені встановлювати опіку та піклування (призначати опікуна або піклувальника) — це суд та орган опіки та піклування.

 

Органи опіки та піклування — районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад (ст. 56 ЦКУ).

 

Випадки, в яких суд встановлює опіку чи піклування:

у разі визнання особи недієздатною

у разі обмеження цивільної дієздатності особи

над малолітньою (неповнолітньою) особою, якщо при розгляді справи буде встановлено, що вона позбавлена батьківського піклування

 

Призначення опікуна або піклувальника органом опіки та піклування регламентовано статтею 63 ЦКУ.

 

Отже, особа отримує статус опікуна або піклувальника у двох випадках:

• після набрання законної сили рішенням суду про встановлення опіки або піклування;

• після прийняття рішення органом опіки та піклування про призначення особи опікуном або піклувальником.

 

Відповідно, цей статус підтверджується або рішенням суду, яке набрало законної сили, або рішенням органу опіки та піклування.

 

Згідно зі статтями 75–77 ЦКУ, статтею 251 СКУ, пунктами 49, 50 Порядку № 866 статус особи як опікуна або піклувальника може бути припинений рішенням суду або органу опіки та піклування про звільнення особи від повноважень опікуна або піклувальника; або в силу настання визначених законом обставин.

 

Особа виконує повноваження опікуна або піклувальника до винесення рішення про звільнення її від повноважень опікуна або піклувальника чи до закінчення місячного строку від дня подання заяви, якщо вона не була розглянута протягом цього строку.

 

Отже, у разі звільнення особи від повноважень опікуна (піклувальника) судом, особа втрачає статус опікуна (піклувальника) з моменту набрання законної сили рішенням суду про звільнення особи від повноважень опікуна (піклувальника); у разі прийняття такого рішення органом опіки та піклування, — з моменту прийняття рішення органом опіки та піклування; за винятком випадків коли таку заяву до суду або органу опіки та піклування було самостійно подано опікуном (піклувальником) і протягом місяця заяву не було розглянуто, особа втрачає свій статус після спливу місячного строку із дня подання заяви.

 

Обставини, з настанням яких припиняється опіка:

передача малолітньої особи батькам (усиновлювачам)

досягнення підопічним 14 років (особа, яка здійснювала обов’язки опікуна, стає піклувальником без спеціального рішення щодо цього)

поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною

смерті опікуна або підопічного

 

Обставини, з настанням яких припиняється піклування:

досягнення фізичною особою повноліття

реєстрації шлюбу неповнолітньої особи

надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності

поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена

смерті піклувальника або підопічного

 

Отже, законодавством чітко визначено умови та момент набуття особою статусу опікуна або піклувальника, а також момент втрати цього статусу.

 

Лише протягом чинності статусу опікуна або піклувальника на особу поширюються додаткові гарантії, визначені нормами трудового законодавства.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ РОБОТОДАВЦЯ ПРО НАЯВНІСТЬ/НАБУТТЯ СТАТУСУ ОПІКУНА (ПІКЛУВАЛЬНИКА)

Чинним законодавством не визначено порядок повідомлення особою роботодавця про набуття нею статусу опікуна (піклувальника) та які документи потрібно надати роботодавцю для отримання таких додаткових гарантій. Тобто за відсутності будь-якої норми, яка б пов’язувала надання гарантій опікунам (піклувальникам) лише за умови повідомлення ними про свій статус роботодавця та/або лише після такого повідомлення та/або лише після надання відповідних підтверджуючих документів про набуття такого статусу можна було б зробити висновок, що такі гарантії виникають без будь-яких додаткових дій працівника щодо повідомлення роботодавця.

 

Але такий висновок можна вважати некоректним та нелогічним, оскільки визначені трудовим законодавством гарантії полягають у вчиненні роботодавцем певних дій або утриманні від їх вчинення, відповідно, умовою за яких роботодавець може виконати ці гарантії є, як мінімум, повідомлення такого роботодавця про їх наявність. У протилежному випадку роботодавець просто не матиме можливості, змоги здійснити дотримання встановлених гарантій.

 

ТРУДОВІ ГАРАНТІЇ ДЛЯ ОПІКУНІВ (ПІКЛУВАЛЬНИКІВ)

Статтею 1861 КЗпП визначено гарантії батькам, які виховують дітей без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), опікунам (піклувальникам), одному з прийомних батьків, одному з батьків-вихователів. На зазначених осіб поширюються гарантії, встановлені статтями 56, 176, 177, частинами 3–8 статті 179, статтями 181, 182, 1821, 184, 185, 186 КЗпП.

 

Встановлення неповного робочого часу

Незалучення до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні й направлення у відрядження

Обмеження залучення до надурочних робіт і направлення у відрядження

Надання відпустки для догляду за дитиною

Надання і зарахування до стажу відпустки для догляду за дитиною

Надання відпустки

Надання додаткової відпустки

Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення

Надання путівок до санаторіїв та будинків відпочинку, а також матеріальної допомоги

Обслуговування на підприємстві

 

Опікуни та піклувальники мають додаткові трудові гарантії, які повинні застосовуватися протягом наявності у таких працівників статусу опікуна (піклувальника). Відповідно, для їх забезпечення працівник повинен у довільній формі, оскільки законодавством спеціальний порядок не визначено, повідомити роботодавця про свій статус.

 

...придбати повний випуск →