Відпустка поза графіком: як надати її або як відмовити працівнику?

Випуск №6 (червень, 2019)

 

Лідія БАСМАТ,

експерт з кадрових питань

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Конвенція про оплачувані відпустки від 24 червня 1970 р. № 132, ратифікована Законом України від 29 травня 2001 р. № 2481-ІІІ (далі — Конвенція № 132).

Кодекс законів про працю від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII України (далі — КЗпПУ).

Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504).

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р. № 796-XII (далі —Закон № 796).

Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-XII (далі — Закон № 1060).

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку, тривалості та умов надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості» від 28 червня 1997 р. № 634 (далі – Постанова № 634).

 

 

 

Наприкінці кожного календарного року гаряча пора в кадрах не припиняється. Складають графіки відпусток на наступний рік, але не всі види відпусток вміщують у графік.

 

Статтею 10 Закону № 504 передбачено, що черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджує власник або уповноважений ним орган за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. Під час складання графіків враховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників і можливості для їхнього відпочинку.

 

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, які визначені графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше, ніж за два тижні до встановленого графіком терміну.

 

Правомірність перенесення відпустки

На практиці виникають форс-мажорні обставини, коли працівникові необхідно взяти щорічну відпустку в строк, не обумовлений графіком, тобто раніше або пізніше обумовленого графіком терміну. По суті, працівник просить перенести відпустку на інший період. Постає питання: чи правомірними будуть такі дії?

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

У ст. 11 Закону № 504 зазначається, що щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період у разі:

1) порушення власником або уповноваженим ним органом терміну письмового повідомлення працівника про час надання відпустки (ч. 10 ст. 10 Закону № 504);

2) несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним органом заробітної плати працівнику за час щорічної відпустки (ч. 1 ст. 21 Закону № 504).

 

Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена в разі:

1) тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку;

2) виконання працівником державних або громадських обов’язків, якщо згідно з законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи зі збереженням заробітної плати;

3) настання строку відпустки в зв’язку з вагітністю та пологами;

4) збігу щорічної відпустки з відпусткою в зв’язку з навчанням.

 

Щорічна відпустка за ініціативою власника або уповноваженого ним органу, як виняток, може бути перенесена на інший період тільки за письмовою згодою працівника та за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом у разі, якщо надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо позначитися на нормальній роботі підприємства, та за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році.

 

У разі перенесення щорічної відпустки, новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом. Якщо причини, які зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, то невикористану частину щорічної відпустки надають після закінчення дії причин, які її перервали, або за згодою сторін переносять на інший період із дотриманням вимог ст. 12 Закону № 504. Про це ж йдеться і в статті 80 КЗпПУ. Цими статтями передбачені обставини за яких власник на вимогу працівника зобов’язаний перенести відпустку на інший період.

 

Законодавством не передбачена ситуація, коли власник або працівник можуть ініціювати перенесення відпустки на інший період у зв’язку з обставинами, які на їхню думку є вагомими. Але й заборон щодо таких дій у законодавстві немає.

 

Тож уважно розглянемо з якою метою складають графіки відпусток? Відповідь знаходимо у ст. 10 Закону № 504 та у ст. 79 КЗпПУ, де вказано, що під час складання графіків враховують інтереси виробництва, особисті інтереси працівників і можливості для їхнього відпочинку. Отже графіки необхідні для того, щоб не було хаосу щодо відпусток і не склалася ситуація, коли в один і той же період більшість працівників відділу будуть у відпустці, а ті, хто працюватимуть не встигатимуть виконувати роботу. В такому випадку інтереси підприємства будуть потерпати.

 

Проте форс-мажорні обставини можуть траплятися як на підприємстві, так і в працівників. Тому ініціаторами встановлення нових термінів щорічних відпусток можуть бути як роботодавці, так і працівники.

 

...придбати повний випуск →