ЯКЩО ЛИСТОК НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ видано під час відпустки працівника

Випуск №8 (серпень, 2018)

 

 

ЯКЩО ЛИСТОК НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ видано під час відпустки працівникаМикола ПОСТЕРНАК,

експерт з питань соціального страхування

 

Працівник захворів або отримав травму під час відпустки? Відмовили в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності? Листок непрацездатності видали за кордоном?

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Закон України «Про відпустки»

від 15 листопада 1996 року

№ 504/96-ВР (далі — Закон № 504)

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV (далі — Закон № 1105)

Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 року № 455 (далі — Інструкція № 455)

Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 3 листопада 2004 року № 532/274/136-ос/1406 (далі — Інструкція № 532)

 

У разі настання тимчасової непрацездатності та/або строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами в період щорічної відпустки, щорічну відпустку потрібно перенести на інший період або продовжити.

 

У разі перенесення щорічної відпустки, новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і роботодавцем. Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, то невикористана частина щорічної відпустки надається після закінчення дії причин, які її перервали, або за згодою сторін переноситься на інший період з додержанням вимог статті 12 Закону № 504.

 

Відповідно, якщо найманий працівник своєчасно не звернувся до роботодавця із заявою щодо перенесення невикористаної у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або вагітністю та пологами частини відпустки на інший період, її надають одразу після закінчення дії причин, які її перервали.

 

ПЕРЕНЕСЕННЯ ВІДПУСТКИ

Перенесення або продовження щорічної відпустки оформлюється наказом по підприємству щодо такого перенесення або продовження.

 

ВІДМОВА В НАДАННІ ДОПОМОГИ

Статтею 23 Закону № 1105 визначено, що допомога по тимчасовій непрацездатності не надається:

• у разі одержання працівником травм або захворювання при вчиненні ним злочину;

• у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи чи інших обов’язків або симуляції хвороби;

• за час перебування під арештом і за час проведення судово-медичної експертизи;

• за час примусового лікування, призначеного за постановою суду;

• у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням;

• за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням.

 

При призначенні допомоги по вагітності та пологах зазначені вище обмеження не застосовуються.

 

Зазначимо, що мають місце ще декілька причин для відмови в оплаті листка непрацездатності (далі — ЛН).

Згідно зі статтею 31 Закону № 1105 підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності (по вагітності та пологах) є виданий у встановленому порядку ЛН (у разі роботи за сумісництвом — його копія, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи).

 

Відповідно, якщо працівник повідомив вас, що хворів, відновлювався після травми або настав строк відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами під час щорічної відпустки, але ЛН (у разі роботи за сумісництвом — копії ЛН, засвідченої підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи) не надав, надавати допомогу з тимчасової втрати працездатності або допомогу по вагітності та пологах не можна.

 

Згідно зі статтею 22 Закону № 1105 допомога по тимчасовій непрацездатності надається працівнику у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати.

 

Якщо працівник надав для оплати ЛН (у разі роботи за сумісництвом — його копію, засвідчену підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи), але відпускні за відповідний період тимчасової непрацездатності сторновані не були, оплачувати ЛН неможна.

 

Якщо мати або інша працююча особа, яка доглядає за хворою дитиною, перебуває у цей час у щорічній (основній чи додатковій) відпустці у зв’язку з навчанням або творчій відпустці, у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустці без збереження заробітної плати, то ЛН видається із дня, коли мати або інша працююча особа, яка здійснює догляд за хворою дитиною, повинна стати до роботи (п. 3.11 Інструкції № 455).

 

Тобто ЛН по догляду за дитиною в період відпустки, в тому числі щорічної основної відпустки, не видається.

Якщо такий ЛН було видано — оплачувати його не можна, оскільки його видано всупереч положень Інструкції № 455. Оплата такого ЛН є порушенням частини 1 статті 31 Закону № 1105 і тягне за собою застосування фінансових санкцій до роботодавця, який оплатив такий ЛН.

 

ЛІКАРНЯНИЙ НА КУРОРТІ (ТЕРИТОРІЇ ІНШОЇ ДЕРЖАВИ)

Порядок оформлення та видачі ЛН регламентовано Інструкцією № 455 та Інструкцією № 532.

Якщо працівник під час своєї відпустки отримав травму або захворів за місцем проживання, тобто нікуди не виїжджаючи на період відпустки, ЛН, яким засвідчується період тимчасової непрацездатності, видається на загальних підставах.

 

Якщо ж працівник проводить свою відпустку на території України, але поза постійним місцем проживання і там захворів (або отримав травму), тимчасова непрацездатність засвідчується місцевим медичним закладом. Такий ЛН видається за підписом головного лікаря та засвідчується круглою печаткою закладу охорони здоров’я. Запис здійснюється у графі «Видачу листка непрацездатності дозволяю» з обов’язковим записом у медичних картах амбулаторного чи стаціонарного хворого (п. 3.8 Інструкції № 532, п. 1.10, 1.11 Інструкції № 455).

 

Якщо ж працівник захворів або отримав травму під час відпустки, яку проводить за кордоном, медичним закладом, де він проходив лікування, йому видається документ, який засвідчує період його тимчасової непрацездатності.

 

Згідно з пунктом 1.12 Інструкції № 455 документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян України під час їх тимчасового перебування за межами держави, підлягають обміну на ЛН згідно з рішенням лікарсько-консультаційної комісії лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання чи роботи.

 

Перелік причин тимчасової непрацездатності, за яких видача ЛН допускається за межами України:

гострі захворювання та/або травми

загострення хронічних захворювань

вагітність та пологи

оперативні втручання при невідкладних станах

лікування згідно з рішенням комісії МОЗ України з питань направлення на лікування за кордон

 

Обмін документів, які підтверджують тимчасову непрацездатність під час перебування за межами України на ЛН установленого зразка, здійснюється на підставі перекладених на державну мову та нотаріально засвідчених документів.

 

...придбати повний випуск →